Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

QLEDX Nederland (hierna te noemen QLEDX) Gedeponeerd bij de KVK Leiden/Meppel onder nummer B-97105

A. ALGEMEEN

artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen QLEDX en een wederpartij, waarbij QLEDX als verhuurder en/of verkoper optreedt.
2.         Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

artikel 2. Offertes

1.         De door QLEDX gemaakte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen.
2.         De bevestiging/faktuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Van de hierin vermelde afspraken omtrent aantal en soort appara­tuur, en de dienstverlening kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

artikel 3. Prijzen

1.         Tenzij anders vermeld, zijn de door QLEDX vermelde prijzen exclusief BTW, overige belasting, verpakking/verzending, op-/afbouw, transport en verzeke­ring.
2.         Prijzen staan onder invloed van externe factoren en zijn daarom onder voor-be­houd. QLEDX is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren.
3.         Indien deze prijswijzigingen meer dan 10% van de oorspronkelijk overeengeko­men bedragen, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

B. OVEREENKOMSTEN TERZAKE HUUR/VERHUUR

artikel 4. Duur (huurperiode); overschrijding

1.         De duur van de huurovereenkomst tussen QLEDX en wederpartij wordt bij overeenkomst bepaald.
2.         De minimale huurperiode is een dag.
3.         Een huurdag omvat 24 uur.
4.         De wederpartij dient het gehuurde tijdig terug te bezorgen of QLEDX in staat te stellen het gehuurde op te halen. Verlengen van de huurperiode is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van QLEDX.
5.         Bij overschrijden van de huurperiode is wederpartij verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiende uit deze overschrijding. O.a. de kosten van wederinhuur en de extra huur die wederpartij dan verschuldigd is. Deze schade is direct opeis­baar.

artikel 5. Tijdstip aflevering

1.         Indien is overeengekomen dat QLEDX het gehuurde aflevert op een door weder­partij aangegeven lokatie, zal QLEDX bij benadering aangeven het tijdstip van aflevering. QLEDX zal zich hieraan zo stipt mogelijk houden.
2.         QLEDX kan het aangegeven tijdstip niet garanderen in geval van aannemelijke onvoorziene omstandigheden zoals ongeval, pech, onverwachte verkeersdrukte, etc. QLEDX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van niet tijdige aflevering.

artikel 6. Testverplichting

1.         Het gehuurde wordt voor afgifte aan de wederpartij uitgebreid door QLEDX op bedrijfszekerheid gecontroleerd. Desalniettemin dient de wederpartij het gehuurde voor gebruik te testen om te bezien of het naar wens functioneert.
2.         Indien niet terstond na ontvangst aan QLEDX wordt gemeld dat het gehuurde gebrekkig of niet functioneert, wordt het gehuurde geacht in goede staat en functionerend te zijn ontvangen.

artikel 7. Persoonlijk gebruik

            Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde aan derden door te verhuren of uit te lenen, of zijn voordeel van korting voor meerdere dagen aan een ander over te doen.

artikel 8. Risicovol gebruik

            Voor elk gebruik van het gehuurde, waarbij de kans dat schade aan het gehuur­de ontstaat groter is dan bij normaal gebruik, is voorafgaande schriftelijke toestemming van QLEDX nodig. Vraagt of krijgt wederpartij geen schriftelijke toestemming, dan is zij aansprakelijk voor alle schade en waardevermin­dering voortvloeiende uit het risicovolle gebruik.

artikel 9. Reparaties

            De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan QLEDX te melden. Zonder toestemming van QLEDX mag de wederpartij niet tot reparatie overgaan.

artikel 10. Aansprakelijkheid

1.         De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan het gehuurde.
2.         Wederpartij is verplicht het gehuurde te verzekeren gedurende de huurperio­de.
3.         QLEDX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

a) storing, defecten of anderszins slecht functioneren van het gehuurde,
b) onoordeelkundig gebruik of opstelling van het gehuurde door wederpartij,
c) niet tijdige aflevering van het gehuurde door QLEDX, tenzij de vertraging meer dan zes uur bedraagt,
d) handelingen verricht door technici van QLEDX, voor zover deze schade niet wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van QLEDX.

4.         In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van QLEDX beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

artikel 11. Annulering

1.         Annulering van de huurovereenkomst, al dan niet inclusief diensten, is mogelijk met inachtname van het onderstaande schema;

huursom:                               annuleren tot:
< 1.000                                   24 uur voor aanvang
1.000-5.000                           2 werkdagen voor aanvang
5.000-20.000                         5 werkdagen voor aanvang
20.000 >                                 15 dagen voor aanvang

2.         Indien tijdig wordt geannuleerd zijn slechts de door QLEDX gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst verschuldigd.
3.         Na het verstrijken van de termijnen is de volledige huursom verschul­digd.
4.         Indien QLEDX de geannuleerde apparatuur gedurende de gereserveerde periode opnieuw kan inzetten, dan kan zij de ontvangen bedragen van wederpartij terugstorten/verrekenen, onder aftrek van gemaakte kosten.

artikel 12. Bewaking

            Indien het gehuurde tijdens de huurperiode niet door wederpartij wordt bewaakt, dan zal QLEDX op kosten van wederpartij voor bewaking zorgen.

artikel 13. Informatieplicht

1.         De wederpartij is verplicht QLEDX onmiddellijk te informeren indien;

a) beslag wordt gelegd op roerende goederen van de wederpartij,
b) wederpartij of een crediteur faillissement aanvraagt,
c) het faillissement van wederpartij wordt uitgesproken,
d) wederpartij surséance van betaling aanvraagt of krijgt,
e) op andere wijze de eigendommen van QLEDX dreigen te worden ge­schaad.

2.         De wederpartij is tevens verplicht een beslagleggende deurwaarder en curator te informeren over de onderhavige overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

artikel 14. Beëindiging

1.         De vorderingen van QLEDX op wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien;

            – de wederpartij voor of tijdens de huurperiode de bepalingen van de overeen­komst en deze algemene voorwaarden niet (geheel/tijdig) nakomt;

            – na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die QLEDX goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

            – de door QLEDX gevraagde (financiële) zekerheden niet of onvoldoende door wederpartij worden overlegd.

2.         In al deze gevallen is QLEDX tevens gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden, het gehuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van het verschuldigde huurbedrag over te gaan. Een en ander onverlet het recht van QLEDX op schadevergoeding.

C. OVEREENKOMSTEN TERZAKE KOOP/VERKOOP

artikel 15. Levering/levertijd

1.         Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats op de vestiging van QLEDX te Zwinderen.
2.         Ook indien is overeengekomen dat QLEDX de zaken op een door wederpartij gewenst lokatie aflevert, geschiedt het transport vanaf het moment dat de zaken het magazijn van QLEDX verlaten voor rekening en risico van wederpartij.
3.         De levertijd wordt door QLEDX zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijd is echter onder voorbehoud van omstandigheden. Bij niet-tijdige levering, kan ingebrekestelling uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

artikel 16. Aansprakelijkheid

1.         QLEDX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van;
a) een gebrek in geleverde zaken, tenzij de schade door QLEDX zelf veroorzaakt is. In dit geval wordt de hoogte van de schade-uitkering bepaald door de aansprakelijkheidsverzekering van QLEDX.
b) handelingen van ondergeschikten of door QLEDX ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2.         In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van QLEDX beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidverzekering van QLEDX wordt uitgekeerd.

artikel 17. Overmacht

1.         Overmacht is dat door onvoorziene omstandigheden QLEDX in alle redelijkheid niet meer in staat is de overeenkomst met wederpartij na te komen. In ieder geval is er sprake van overmacht aan de zijde van QLEDX in geval van; werksta­king, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van QLEDX, transportmoeilijkheden (files, ongeval) en stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan QLEDX afhankelijk is in verband met de levering/overeenkomst.
2.         Indien QLEDX door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, worden deze verplichtingen opgeschort.
3.         Duurt een overmachtsituatie langer dan twee maanden, dan mogen weder­partij en QLEDX de overeenkomst ontbinden zonder recht op schade­vergoeding.

artikel 18. Reclames

1.         Reclames kunnen uitsluitend schriftelijk bij QLEDX worden ingediend tot acht dagen na levering.
2.         In geval van verborgen (niet zichtbare) gebreken, die ook bij het uittesten redelijkerwijs niet opgemerkt konden worden, is reclame mogelijk tot een maand na levering. Ook in dit geval dient binnen acht na constatering schriftelijk te worden gereclameerd.

artikel 19. Garantie

1.         QLEDX geeft twaalf maanden garantie op de door haar geleverde apparatuur en installaties. Indien het geleverde binnen deze periode niet blijkt te voldoen volgens de normaal daaraan te stellen eisen, zal QLEDX na eigen beoordeling tot herstel of vervanging overgaan.
2.         Garantie voor elders door QLEDX ingekochte apparatuur wordt slechts gegeven indien de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
3.         De in artikel 19.1 genoemde garantieverplichting vervalt indien wederpartij;

a) zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten;
b) het geleverde onoordeelkundig gebruikt en onderhoudt;
c) het geleverde gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is be­stemd.

artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

1.         De door QLEDX geleverde zaken blijven eigendom van QLEDX totdat wederpartij alle (financiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met QLEDX is nagekomen. Hieronder wordt ook verstaan eventuele kosten van buitengerechte­lijke- en gerechtelijke kosten. (Zie verder artikel 21).
2.         De door QLEDX geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mogen slechts worden doorverkocht in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
3.         Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen, is QLEDX gerechtigd reeds geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is weg te halen.
4.         Zolang de zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud in eigendom van QLEDX zijn gebleven, is QLEDX gerechtigd zichzelf over de behoudende toestand van de zaken te overtui­gen. De wederpartij machtigt QLEDX onherroepelijk de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

D. BETALING / GESCHILLEN

artikel 21. Betaling

1.         Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze als vermeld op de orderbevestiging of de faktuur.
2.         Na het verstrijken van de in 21.1 genoemde termijn is wederpartij in verzuim. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
3.         Indien wederpartij in gebreke blijft komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor haar rekening. Hierop is ook het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing.
4.         Tevens is wederpartij aan QLEDX verschuldigd alle overige gemaakte kosten ter verkrijging van de verschuldigde bedragen, tenzij deze onredelijk hoog zijn of QLEDX definitief in het ongelijk is gesteld.

artikel 22. Forumkeuze en toepasselijk recht

1.         In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen QLEDX en wederpartij worden beslecht door een rechtbank, voor zover deze daartoe bevoegd is.
2.         Op iedere overeenkomst tussen QLEDX en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.